Xuan Tian Shang Di Chinese Temple / 玄天上帝庙 / Kuil Cina Xuan Tian Shang Di / 玄天上帝廟

Masai, Malaysia. February 2016.

马来西亚,吗哂。2016年2月。

Masai, Malaysia. Februari 2016.

マレーシア、マサイ。2016年2月。