St Edmund’s Church / 圣埃德蒙教堂 / Gereja St Edmund / 聖エドマンド教会

Egleton in Rutland.

拉特兰的埃格尔顿。

Egleton di Rutland.

ラトランドのエグルトン。

St Edmund’s Church.

圣埃德蒙教堂。

Gereja St Edmund.

聖エドマンド教会。

Built in the 12th century.

建于12世纪。

Dibina pada kurun ke-12.

12世紀に建てられました。

18th century mural.

18世纪的壁画。

Lukisan dinding kurun ke-18.

18世紀の壁画。

Egleton, England. April 2014.

英格兰,埃格尔顿。2014年4月。

Egleton, England. April 2014.

イングランド、エグルトン。2014年4月。