Tamsui Church / 淡水礼拜堂 / Gereja Tamsui / 淡水礼拝堂

Tamsui in New Taipei.

新北市的淡水。

Tamsui di Taipei Baru.

新北市の淡水。

George Leslie Mackay.

乔治 · 莱斯里 · 马偕。

George Leslie Mackay.

ジョージ・レスリー・マッケイ。

Tamsui Church.

淡水礼拜堂。

Gereja Tamsui.

淡水礼拝堂。

Built in 1932.

建于1932年。

Dibina pada tahun 1932.

1932年築。

Tamsui, Taiwan. October 2017.

台湾,淡水。2017年10月。

Tamsui, Taiwan. Oktober 2017.

台湾、淡水。2017年10月。