Aletheia University / 真理大学 / Universiti Aletheia / 真理大学

Tamsui in New Taipei.

新北市的淡水。

Tamsui di Taipei Baru.

新北市の淡水。

Aletheia University.

真理大学。

Universiti Aletheia.

真理大学。

Founded in 1882.

成立于1882年。

Didirikan pada tahun 1882.

1882年に成立された。

Tamsui, Taiwan. October 2017.

台湾,淡水。2017年10月。

Tamsui, Taiwan. Oktober 2017.

台湾、淡水。2017年10月。