La Lande du Ouest / 西部荒原 / La Lande du Ouest / ラ・ランデ・ドゥ・ウエスト

La Lande du Ouest on Jersey.

泽西岛的西部荒原。

La Lande du Ouest di Jersey.

ジャージー島のラ・ランデ・ドゥ・ウエスト。

Transmission tower.

电讯塔。

Menara siaran.

送電塔。

Hare.

野兔。

Arnab liar.

ノウサギ。

La Lande du Ouest, Jersey. October 2018.

泽西岛,西部荒原。2018年10月。

La Lande du Ouest, Jersey. Oktober 2018.

ジャージー、ラ・ランデ・ドゥ・ウエスト。2018年10月。