Onuma / 大沼 / Onuma / 大沼

Onuma in Hokkaido.

北海道的大沼。

Onuma di Hokkaido.

北海道の大沼。

This is actually a lake.

这其实是湖哦。

Ini sebenarnya sebuah tasik.

これは実は湖ですよ。

Mt Komagatake (1,131 m).

驹岳(1,131 m)。

Gunung Komagatake (1,131 m).

駒ヶ岳(1,131m)。

Onuma, Japan. March 2016.

日本,大沼。2016年3月。

Onuma, Jepun. Mac 2016.

日本、大沼。2016年3月。